Ново в счетоводното законодателство

В последните дни на 2020 г. в Закона за счетоводството и Търговския закон бяха направени промени от значение за голяма част от българските дружества.

Подписване с електронен подпис

Съгласно последните изменения на Закона за счетоводството се допуска годишните финансови отчети да бъдат подписани с електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Срокове за изготвяне, одит и публикуване на годишни финансови отчети

Сроковете за изготвяне, одит и публикуване на годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността са удължени. В Търговския закон е посочено, че съветът на директорите, съответно управителният съвет, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността в срок до 30 юни и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит. Съответно сроковете за публикуване/ вписване и представяне за обявяване за всички търговци по смисъла на Търговския закон и за юридическите лица с нестопанска цел се удължава и вече е в срок до 30 септември на следващата година.