Промени в ЗКПО

В последните дни на 2020 г. бяха направени промени в Закона за корпоративно подоходно облагане, касаещи авансовите вноски за данъчно задължените лица. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 хил. лв. не са задължени да правят авансови вноски. Месечни авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 3 млн. лв. С последните изменения е предвидено, че в годината на преобразуването приемащите дружества правят след преобразуването същия вид авансови вноски както преди преобразуването, а новоучредените (в резултат на преобразуване) дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година.

Удължен е и срокът за подаване на годишната данъчна декларация за деклариране на корпоративния данък до 30 юни. Данъчно задължените лица внасят корпоративния данък за съответната година в срок до 30 юни на следващата годината след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.

Удължен е и срокът за подаване на годишната данъчна декларация за деклариране на корпоративния данък до 30 юни. Данъчно задължените лица внасят корпоративния данък за съответната година в срок до 30 юни на следващата годината след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.