За бъдещето на одиторската професия

През 2021 г. в Обединеното кралство се очаква да започне дългоочакваната законодателна реформа на незафисимия финансов одит, която бе забавена от Брекзит и Ковид-19. След поредицата от одиторски провали в последните години, през 2019 г. бяха предприети консултации, на базата на които бяха издадени три доклада с детайлни препоръки за промени в пазара на одит на публични дружества, функциите и правомощията на регулатора, и облика на одиторската професия. През декември 2020 г. Институтът на експерт-счетоводители на Англия и Уелс публикува одиторски манифест, за да сподели своята визия за бъдещето на одиторската професия. Настоящата статия анализира прогнозните тенденции в развитието на одита през следващите няколко години в Англия. Независимо от Брекзит този процес ще окаже влияние на бъдещето на одита в Европейския съюз.

Разширение на правата на одитора

 • Одиторите ще имат по-голяма свобода да докладват в одиторското си мнение повече теми от интерес за по-широк кръг потребители на финансовите отчети;
 • Одиторите ще разполагат с неограничен и пълен достъп до нефинансова информация;
 • Дейността на одиторите ще позволи разширен диалог с различни ползватели на финансова и нефинансова информация в годишните доклади на предприятията;
 • При неоправдана смяна на одиторите, те ще могат изложат пред собствениците своето обяснение за възникналия конфликт;
 • Инвеститори и одитори ще търсят начини за намаляване на отговорността на одиторите при разширяване обхвата на проверките, което ще позволи на по-малки одиторски фирми да одитират предприятия от обществен интерес;
 • Назначаването и възнагражденията на одиторите ще се определят изцяло от одиторските комитети или от независим публичен орган, което ще засили одиторската независимост.

Разширение на задълженията на одитора

 • Обхатът на одита ще продължи да се разширява, като одиторите ще докладват върху широк диапазон от нефинансова и финансова информация – изявления на компании на фондовата борса; спазване на трудовото законодателство; опазване на околната среда; алтернативни показатели за представяне
 • При несъгласие между одитния комитет и одиторите при категоризирането на одиторските рискове и при различия при съществени приблизителни счетоводни оценки (репутация, нематериални актови, справедливи стойности) всяка страна ще изложи своите аргументи в своя доклад;
 • Одиторите ще докладват върху рисковете от измами и процедурите, които са извършили, за да се уверят, че отчетите не съдържат съществени грешки в резултат на измами или неспазване на законите;
 • При одит на предприятия от обществен интерес одиторите ше изказват мнение върху изявленията на директорите относно ефективността на вътрешния финансов контрол;
 • Одиторите ше докладат върху предприетите от ръководството деайствия за разрешаване на констатирани съществени контролни слабости и одиторски квалификации от предходни години;
 • В одиторския си доклад одиторите ще трябва да обяснят аргументите си за необходимостта от представителна извадка и начина на определянето й;
 • Одиторите на предприятия от обществен интерес ще трябва да отделят одиторските си практики, а в докладите за прозрачност се очаква да се съдържа информация за рентабилността на одиторската практика и възнагражденията на регистрираните одитори;
 • Одиторските доклади ще съдържат данни за отработените одиторки часове по нива в екипа.

Какви качества и умения ще притежава бъдещия одитор

 • Спезиализацията на одиторите по отрасли и по видове одиторски услуги ще се засилва и е твърде вероятно да се издават отделни одит лицензи;
 • Модерните одитори ще получават задължително обучение по разкриване на финансови измами и злоупотреби;
 • Одитът ще изпълнява важна социална цел и одиторите ще водят активен диалог с различни обществени групи, за да повишат качеството и значението на одиторските услуги;
 • Новата парадигма на одиторската професия ще засили професионалната идентичност на одиторите, които следва да са пример за безупречен морал, висока ценностна система и интелектуален капацитет. Това ще привлече нови таланти в професията.
 • Професионалната подготовка ще се насочи към развиване на критично мислене, скептицизъм, етичност, преценка, любознателност. Одиторските фирми ще си сътрудничат в този процес и ще споделят своя челен опит, без да се конкурират;
 • Одиторите ще трябва да се научат да търсят и прилагат иновативни решения при решаване на сложни проблеми;
 • Ще се увеличат изискванията за работа с интегрирани бизнес приложения и анализ на огромни бази данни.

Тези промени ще отнемат време, усилия, инвестиране и обществен консенсус. Първата вълна ще засегне одиторите на предприятия от обществен интерес. Голяма част от реформата може да се инициира от одиторската гилдия, за да отговори своевременно на потребностите на обществото. Професията е била винаги в помощ на бизнеса и има капацитета да се обнови и да си помогне сама.

Филип Ляпов, ДЕС, ACA, FCCA, регистриран одитор

съдружник в „Зенит Одит“ ООД

07.01.2021 г.