Необходим ли е финансов одит или друга услуга за Вашия бизнес, с която да повишите доверието на Вашите контрагенти и партньори?

Ангажименти за изразяване на сигурност?

Други ангажименти, свързани
с финансовата отчетност?

Услуги

01

Ние сме одиторско дружество, вписано в публичния регистър на регистрираните одитори в България и предлагаме високо ниво на професионални услуги в съответствие с Международните стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги.

01

Независим финансов одит

Изразяването на мнение дали финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане (МСФО или НСС). Изисква се по закон за част от предприятията.

02

Ангажименти за преглед

 Дават по-малко ниво на сигурност, но повишават степента на доверието на потребителите във финансовата информация

03

Договорени процедури

Процедури от одиторско естество, въз основа на които се издава доклад за фактическите констатации. Обикновено се изискват при проекти, финансирани от фондове на ЕС и други организации

04

Компилиране на финансова информация

Обикновено включва изготвянето на финансов отчет или друга финансова информация

За нас

02

Зенит Одит ООД е създадено през 2020 г. от съдружници с дълъг опит в одита, които държат да оказват навременни и висококачествени услуги, с разбиране на бизнеса на клиента и фокусиране върху специфичните рискове на тяхното финансово отчитане. Ние гарантираме завишено пряко участие на съдружниците в проверките и даване на ефективни препоръки за подобряване на отчетността и финансовия контрол. Имаме натрупан опит с одит на фирми от различни отрасли на икономиката.

Милена Митова, FCCA, CPA, CIA – Съдружник

Милена Митова е дипломиран експерт счетоводител на България (ДЕС) от 2005 г. и Великобритания (FCCA) от 2003 г. и член на Института на Вътрешните одитори на САЩ (CIA). Милена има повече от 25 години опит в одита на публични и частни компании от сферата на производството, търговията, телекомуникацията и услугите в България и Великобритания. Милена е работила основно в одиторски фирми от Голямата четворка, като е била отговорна за одита както на големи международни компании, така и за по-малки частни компании. През последните две години, Милена е работила като инспектор по качеството на одита в счетоводния и одит регулатор на Великобритания (FRC).

Филип Ляпов, ДЕС, ACA, FCCA – Съдружник

Филип е регистриран одитор в България от 2000 г. и в Англия от 2017 г. Той има дълъг опит с одит на предприятия от финансовия, промишления и търговския сектор. Бил е главен счетоводител на голямо търговско предприятие, преди да се отдаде на одиторската професия. През последните 20 г. е работил за четири от големите одиторски фирми в три държави. Притежава солидни счетоводни, данъчни, одиторски и правни познания, които прилага системно, но винаги с прагматизъм. Филип е бил водещ групов одитор на глобални компании, но с еднакво внимание се старае да направи първия одит на малки фирми ефикасен и полезен за клиента. За него е удоволствие, когато одитът мине гладко, но не избягва трудни разговори и модификации на одиторското мнение, когато проблемът е неразрешим. В границите на одиторския мандат Филип помага на клиентите да подобрят своята финансова отчетност и да спазват счетоводните стандарти.

Поставили сме си за цел да спечелим доверието и уважението на нашите партньори, като бъдем независима одиторска фирма, която допринася за успеха на своите клиенти, като дава увереност на обществото в техните финансови отчети.

Как работим

03

Нашите основни ценности са почтеност, обективност, поверителност. Работим с отговорност, уважение и дължима грижа към клиента в съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители.

зенит одит как работим 1

Новини

04

През декември 2020 г., стъпвайки на богатия си професионален опит, основахме одиторско дружество, с което ще предоставяме ефективни и ефикасни одиторски услуги на предприятия и групи, опериращи в България. Зенит Одит ООД е одиторско дружество № 181, регистрирано в съответствие със Закона за независимия финансов одит, член на ИДЕС и чиято дейност е под надзора на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

новини

Контакти

06

    Array

    Цената на услугите, които предлагаме, зависи от очакваните часове работа за качественото им изпълнение. Свържете се с нас за оферта и за да отговорим на Вашите въпроси.

    Телефон: 0887 632152

    Email: office@zenithaudit.com